120 E. Main St.  |  Ravenna, OH 44266    330.633.9303